Aynı takvim yılı içinde birden fazla sahte fatura düzenleme eyleminin zincirleme suç oluşturduğu hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 11.Ceza Dairesi Esas: 2017/ 8974 Karar: 2019 / 6012 Karar Tarihi: 09.09.2019 – ÖZET: Aynı takvim yılına ait birden fazla sahte fatura düzenlenmesi veya kullanılması hâlinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği dikkate alınarak, sanık hakkında TCK’nin 43. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, b) Faturaların KDV indirimine konu edilmelerine göre, 25.12.2007 olan suç tarihinin gerekçeli karar başlığında “26/12/2007” şeklinde hatalı yazılması, c) 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin ve sanık müdafinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün, bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA karar verilmiştir.

(1412 S. K. m. 321) (5237 S. K. m. 53) (5271 S. K. m. 225) (213 S. K. m. 367) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

1-5271 sayılı CMK’nin 225. maddesi uyarınca hükmün konusu, duruşmanın neticesine göre iddianamede gösterilen fiil ve failden ibaret olup, iddianamede açıklanan ve suç oluşturduğu ileri sürülen fiilin dışına çıkılarak açılmayan davadan yargılama yapılıp hüküm kurulmasının mümkün bulunmadığı; 213 sayılı VUK’nin 367. maddesi uyarınca kovuşturma şartı olan vergi dairesi başkanlığı mütalaası ve dayanağı olan vergi suçu raporu ile eklerinin ” 2007 takvim yılında sahte fatura kullanmak” suçuna ilişkin olduğu, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 01.08.2012 tarih ve 2012/11072 esas sayılı iddianamesi ile mütalaaya aykırı olarak ” 2007 takvim yılında sahte fatura düzenlemek” suçundan kamu davası açıldığı, ancak bu suçla ilgili verilen mütalaa bulunmadığı, sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma eylemlerinin birbirinden bağımsız ve ayrı suçları oluşturduğu ve birbirine dönüşmeyeceği gözetilmeden, iddianame dışına çıkılarak 2007 takvim yılında “sahte belge kullanmak” suçundan hüküm kurulması,

2-Kabule göre de;

a) Aynı takvim yılına ait birden fazla fatura düzenlenmesi veya kullanılması hâlinde zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği dikkate alınarak, sanık hakkında TCK’nin 43. maddesinin 1. fıkrasının uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

b) Faturaların KDV indirimine konu edilmelerine göre, 25.12.2007 olan suç tarihinin gerekçeli karar başlığında “26/12/2007” şeklinde hatalı yazılması,

c) 5237 sayılı TCK’nin 53. maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin ve sanık müdafinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeyen hükmün, bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 09.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.