Bozmaya uyulmasına rağmen bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmeden karar verilmesi hatalı olup yeniden bozmayı gerektirir.

9. Hukuk Dairesi 2021/5819 E.,  2021/11402 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, hafta tatili, ikramiye ve eva prim alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi’nin 12.11.2019 […]

Read more...

Fazla çalışma (mesai) ve hafta tatili hesaplamasına yönelik yargıtay kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2019/3777 E. ,  2021/2541 K. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 25. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G […]

Read more...

İlave Tedbirler İçin Başvuru Yolu

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum Ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun “ İlave tedbirler için başvuru yolu ” başlıklı Geçici 4. maddesi ile (Ek:11/11/2020-7256/41 md.) aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir. […]

Read more...

Dava dışı şirketler ile il özel idaresi arasındaki hukuki ilişkinin ispatına yönelik sözleşmeler temin edildikten sonra dosya kapsamındaki tüm deliller birlikte değerlendirilmesi hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 22.Hukuk Dairesi Esas: 2017/ 24008 Karar: 2019 / 16508 Karar Tarihi: 17.09.2019 ÖZET: Davalı Bakanlığın husumet itirazının yerinde olmadığına karar verilmesi halinde de, davacıya ait işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgeleri, işyeri tescil bilgileri de dahil olmak üzere uyuşmazlık konusu döneme ilişkin tüm Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, dava dışı şirketler ile İl Özel İdaresi […]

Read more...

Kira İlişkisinin Devri

   6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Fakat bazı maddelerin yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 olarak belirlenmiştir. İşbu yazımızda yürürlüğü ertelenen “ kira ilişkisinin devri ” başlıklı 323. maddesini ele alacağız.    TBK’nın kira ilişkisinin devri başlıklı 323. maddesi “Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasını almadıkça, kira ilişkisini başkasına devredemez. Kiraya […]

Read more...

Bilirkişinin tarafsızlığı ilkesine ilişkin mahkeme kararı

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Esas:  2017/2956 Karar: 2017/4478 Karar Tarihi: 02.03.2017   ÖZET: Somut olayda; dosyada bilirkişi olarak rapor tanzim eden bilirkişi,  İş Mahkemesinin . sayılı dosyasında davacı işçi vekili olarak yer almış ve bilirkişilik yaptığı benzer başka dosyalarda bu durum bozma sebebi yapılmıştır. Buna göre, bilirkişinin tarafsızlığı ilkesi ile çelişen bir olgu ortaya çıkmış olup, […]

Read more...

İş Akdinin Yasal İhbar Öneli Verilerek Feshedileceğinin Davacı İşçiye Bildirildiği – İş Arama İzni Kullandırılmadıysa Bunun Ayrı Dava Konusu Yapılabileceği – İhbar Tazminatına İlişkin Talebin Reddi Gereği

Yargıtay 22.Hukuk Dairesi Esas: 2017/6106 Karar: 2017/5265 Karar Tarihi: 13.03.2017 İşçi Alacakları Davası – İş Akdinin Yasal İhbar Öneli Verilerek Feshedileceğinin Davacı İşçiye Bildirildiği – İş Arama İzni Kullandırılmadıysa Bunun Ayrı Dava Konusu Yapılabileceği – İhbar Tazminatına İlişkin Talebin Reddi Gereği ÖZET: Hasta eğitim sorumlusu olarak çalışan davacının iş akdinin yasal ihbar öneli verilerek feshedileceğinin […]

Read more...