Çeklerde ilk ciro lehtar tarafından yapılmadığında ciro silsilesinde kopukluk oluşur.

 

ÖZET: Davalılar vekilinin, davalı … ve … yönünden yaptığı temyiz istemine gelince; dava konusu çeklerde davalı … keşideci, davacı … Tarım Ltd. Şti lehtar konumundadır. Çeklerdeki ilk cironun lehtar tarafından yapılması gerekir, oysa dava konusu çeklerde ilk ciro lehtar tarafından yapılmadığından ciro silsilesinde kopukluk oluştuğu gibi, davacı lehtar kendisinden sonra gelen cirantalara karşı alacak isteminde bulunamaz. Belirtilen bu nedenle davalılar … ve … hakkındaki davanın reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiş, hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 67)

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar: Davacı vekili, davacı tarafından davalılarında borçlu olarak yer aldığı kambiyo takiplerine yönelik toplamda 30.235,00-TL ödeme yapıldığını, yapılan ödemelerin makbuz karşılığında icra dosyalarını takip eden avukata ve davalılara yapıldığını, ancak davalıların davacıdan sonra gelen ciranta olmalarına ve müvekkilce ilgili ödemelerin rücuen talep edilmesine rağmen ödeme yapılmadığını, başlatılan icra takibine davalıların ödeme savunması yaparak haksız olarak itiraz ettiklerini ileri sürerek, itirazın iptalini ve %20 icra inkar tazminatının davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davacı ile aralarında ticari ilişki olduğunu, davacı tarafından anlaşmaya aykırı olarak eksik mal teslimi yapıldığını, çeklere ilişkin olarak davalılar tarafından çeşitli ödemeler yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, her üç takip dosyasında toplam takip bedelinin 35.630,00-TL olduğu, 12.000,00-TL’nin davalı tarafça ödendiği, geriye kalan 23.630,40-TL’nin davacı şirket tarafından ödendiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulü ile davalılarca borca yönelik yapılan itirazın 23.630,40-TL yönünden iptaline, tarafların tazminat taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin davalı … yönünden yaptığı temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davalılar vekilinin, davalı … ve … yönünden yaptığı temyiz istemine gelince; dava konusu çeklerde davalı … keşideci, davacı … Tarım Ltd. Şti lehtar konumundadır. Çeklerdeki ilk cironun lehtar tarafından yapılması gerekir, oysa dava konusu çeklerde ilk ciro lehtar tarafından yapılmadığından ciro silsilesinde kopukluk oluştuğu gibi, davacı lehtar kendisinden sonra gelen cirantalara karşı alacak isteminde bulunamaz. Belirtilen bu nedenle davalılar … ve … hakkındaki davanın reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiş, hükmün bu yönden bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin davalı … yönünden yaptığı temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde temyiz davalılara iadesine, 20/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.