Davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı ve son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi

Esas: 2016/ 8652 Karar: 2019 / 3796 Karar Tarihi: 13.06.2019

ÖZET: Davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı, son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı ve TMK’nın … maddesinde anılan koruyuculuktan yararlanacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir.

(4721 S. K. m. 1023) (6098 S. K. m. 97) (818 S. K. m. 81)

Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, davalı …’ın, mirasbırakanları … ‘in borçlu olmasından yararlanarak “taşınmazlarını bana devret, bankaya ben müracaat edip taşınmazlara ipotek koydurarak istediğin kadar kredi alırız, borçlarını ödersin, borç bittiğinde ipoteği kaldırırız” şeklindeki telkini üzerine murisin maliki olduğu 79 ve 80 parsel sayılı taşınmazları Halk Bankasından kredi alınmasını sağlamak amacı ile bedelsiz olarak halasının oğlu davalı …’e devrettiğini, murisin kredi borcunu ödemesine rağmen taşınmazların murise iade edilmediği gibi murisin ölümü üzerine davalı … tarafından danışıklı biçimde kardeşi … ‘ın eşi olan davalı …’ya ondan da murisin halasının oğlu olan diğer davalı …’a devredildiğini, davalıların iyiniyetli olmadıklarını ileri sürerek tapuların iptali ile miras payları oranında adlarına tesciline karar verilmesini istemişlerdir.

Davalılar, zamanaşımı süresinin dolduğunu, çekişmeli taşınmazları davacıların murisi … ‘nin davalı …’e değil onun kardeşi dava dışı 3. kişi … ‘a devrettiğini, davalı …’ın ise tapu kaydına güvenerek ve iyiniyetli olarak taşınmazları satın aldığını belirterek davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, taraf muvazaası iddiasının yazılı delil ile kanıtlanamadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiş, Dairece “… davacıların murisi ile mirasbırakanın taşınmazı devrettiği … arasındaki hukuki ilişkinin inançlı işlem olup olmadığının açıklığa kavuşturulması, eldeki davada tanık olarak dinlenen …’ın beyanı üzerinde durulması, davacıların murisi … tarafından, … ‘a yapılan temlikin, inançlı işlem olduğunun saptanması durumunda ise, öncelikle 6098 sayılı TBK. nun 97. (818 sayılı BK. nun 81.) maddesi hükmü gereğince mirasbırakanın … ‘a herhangi bir borcunun bulunup bulunmadığının, borcun ödenip ödenmediğinin saptanması, herhangi bir borcunun olmadığının saptanması halinde, ara malikler davalı … ve … ile son kayıt maliki olan davalı …’ın iyiniyetli olup olmadığının, bir başka ifadeyle TMK’nin 1023. maddesinin koruyuculuğundan yararlanıp yararlanamayacağının değerlendirilmesi, ondan sonra varılacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi ..” gerektiği gerekçesiyle bozulmuş,

mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı, son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı ve TMK’nın 1023. maddesinde anılan koruyuculuktan yararlanacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacılar vekili tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla, Tetkik Hakimi …’ın raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü.

Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre; davacıların yerinde bulunmayan temyiz itirazının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı15.20.-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, 13.06.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. (¤¤)