İlave Tedbirler İçin Başvuru Yolu

17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren ve 7075 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum Ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun “ İlave tedbirler için başvuru yolu ” başlıklı Geçici 4. maddesi ile (Ek:11/11/2020-7256/41 md.) aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir.

“(1) Bu Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen işlemlere bağlı olarak olağanüstü hal kapsamında kabul edilen kanunlarda yer alan ilave tedbirlere karşı hakkında tedbir uygulanan kişi, kanuni temsilcisi ya da mirasçıları tarafından tedbiri uygulayan veya tedbirle ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde başvurulur. Kamu kurum ve kuruluşları, başvuru üzerine yapacağı inceleme sonucuna göre en geç altı ay içinde başvurunun reddine veya tedbirin kaldırılmasına karar verir…

(8) Bu madde uyarınca yetkili olmayan kamu kurum ve kuruluşuna yapılan başvurular yetkili olduğu değerlendirilen kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir ve durum başvurana bildirilir” 

İlave tedbirlere karşı başvuru yollarının düzenlenmesindeki amaç; KHK ile kişiler hakkında uygulanan kamu görevinden ihraç edilmenin yanında uygulanan ilave yaptırımların OHAL Komisyonunun görev alanı dışında olmasından dolayı muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi ve kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin korunmasını amaçlamaktadır. Bu getirilen düzenlemeye göre ilave tedbiri uygulayan idareler bu konuda tekrar değerlendirme yapmakla zorunlu kılınmıştır.

Aşağıda işbu başvuru yolunun kullanımı için öğretmen, akademisyen, polis, doktor, pilot, asker, iş yeri hekimliği gibi mesleklere ve taşınmazlara ilişkin örnek dilekçeler mevcuttur. Word haline ulaşmak isteyenler lütfen bizimle irtibata geçsinler.

avihsanaktas@gmail.com 

0 537 410 46 25

Öğretmenler İçin Örnek Başvuru Formu için Tıklayınız.

Polisler İçin Örnek Başvuru Formu için Tıklayınız.

Doktorlar İçin Örnek Başvuru Formu için Tıklayınız.

Hemşireler İçin Örnek Başvuru Formu için Tıklayınız.

Askerler İçin Örnek Başvuru Formu için Tıklayınız.

Pilotlar İçin Örnek Başvuru Formu için Tıklayınız.

İşyeri Hekimleri İçin Örnek Başvuru Formu için Tıklayınız.

Taşınmazlar İçin Örnek Başvuru Formu için Tıklayınız.