Memuriyet Görevini Kötüye Kullanmak Suçu Nedeniyle İdare Tarafından İhraç Edilmesi İşleminin İptali

150px-Askeri_Yargıtay_logo A.Y.İ.M.
1.Daire
Esas: 1996 / 791
Karar: 1997 / 284
Karar Tarihi: 25.03.1997

ÖZET: Kanunun ilgili amir hükümleri karşısında bağlı yetkili olan idare, davacının Askeri Yargıtay’ca onanan 1 yıl 2 ay hapis cezası 6 aydan fazla olması nedeniyle 657 Sayılı Kanunun gereğince memurluğuna son verilmiştir. İdarece yapılan bu işlemde mevzuata ve hukuka aykırı hiçbir yön bulunmamaktadır.
(657 S. K. m. 48/5-A, 98/b)

Davacı vekilinin 8.10.1996 tarihinde kayda geçen dava dilekçesinde özetle davacının 1987-1988 yıllarında Karpuzkaldıran Askeri Eğitim ve Dinlenme Kamp Komutanlığında muhasebeci olarak görev yaparken müteselsilen memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan 58 nci Er Eğitim Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 5.3.1996 tarih ve 1996/310-98 E-K Sayılı hükmü ile neticelen 1 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildiğini ve kararın Askeri Yargıtay 5 nci Dairesince onanması üzerine 657 Sayılı Kanunun 48 nci maddesi gereğince davalı idare tarafından memuriyetten ihraç edildiğini, mahkumiyet kararı aleyhine karar düzeltme yoluna müracaat ettiklerini, kabulü halinde zamanaşımı nedeniyle kamu davasının düşmesine veya bir yıldan daha az bir ceza verilmesi halinde dava konusu işlemin sebepsiz kalacağından, işlemin iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkez Komutanlığında muhasebeci olarak görev yaparken, 1987-1988 yıllarında işlemiş olduğu müteselsilen memuriyet görevini kötüye kullanmak suçundan Isparta 58 nci Er Eğitim Tümen Komutanlığı Askeri Mahkemesinin de yapılan yargılama sonunda neticelen 1 yıl 2 ay hapis ve yirmiüçbinüçyüzotuzüç lira ağır para cezasına mahkum edilmiş, bu karar Askeri Yargıtay 5 nci Dairesince 13.6.1996 tarihinde onanarak kesinleşmiştir.

Davacı Karpuzkaldıran Özel Eğitim Merkez Komutanlığından Konya Garnizonuna atandırılmış, daha sonra kendi isteği ile Isparta 200 yataklı Askeri Hastahane Baştabipliği emrine atandırılmış, burada görevli iken, 58 nci Er Eğitim Tümen Komutanlığının 30 Temmuz 1996 gün ve MRK.Ş: 4184-29-3-967 416 Sayılı emriyle 657 Sayılı Kanunun 48 nci maddesindeki yazılı memurluğa giriş şartlarından birini kaybetmiş olduğundan aynı kanunun 98 nci maddesine göre memuriyet görevine son verilmesinin 23 Temmuz 1996 gün ve 63 sayılı bakanlık onayı ile karar verildiği belirtilmiş, 15.8.1996 tarihinde davacının memuriyetten ilişiğinin kesildiği anlaşılmıştır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 nci maddesinde <Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartların aranacağı> belirtilmiştir. Maddenin <Genel Şartlar> başlığını taşıyan (A) fıkrasının 5 nci bendinde de <Devlet Memuru olabilmek için, taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak gerektiği> belirtilmiştir.

657 Sayılı Yasanın 98 nci maddesinin (b) fıkrasında ise <Devlet memurlarının, memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi halinde memurluğu sona erer> hükmü yer almaktadır.

Kanunun bu amir hükümleri karşısında bağlı yetkili olan idare, davacının Askeri Yargıtay’ca onanan 1 yıl 2 ay hapis cezası 6 aydan fazla olması nedeniyle 657 Sayılı Kanunun 48/5-A ve 98/b maddeleri gereğince memurluğuna son verilmiştir. Bu işlemde mevzuata ve hukuka aykırı hiçbir yön bulunmamaktadır.

Davacı vekili karar düzeltme müracaatları olduğunu ve bu hususun bekletici mesele yapılmasını talep etmiş ise de, ortada Kanunun aradığı kesinleşmiş hüküm bulunduğundan itibar edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle hukuki dayanaktan yoksun bulunan DAVANIN REDDİNE.