Müşterek çocuğun bizzat dinlenmesi ile kişisel ilişki yönünden karar verilmesi gerektiği hakkında

Müşterek çocuğun bizzat dinlenmesi ile kişisel ilişki yönünden karar verilmesi gerektiği hakkında Yargıtay Kararı

T.C. YARGITAY

2. Hukuk Dairesi

Esas:  2017/1253

Karar: 2017/3362

Karar Tarihi: 27.03.2017

BOŞANMA DAVASI – MAHKEMECE İDRAK ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUN BİZZAT DİNLENEREK KİŞİSEL İLİŞKİ YÖNÜNDEN GÖRÜŞÜ ALINMASI GEREKTİĞİ – EKSİK İNCELEME VE ARAŞTIRMA İLE HÜKÜM KURULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Mahkemece idrak çağındaki çocuğun bizzat dinlenerek, kişisel ilişki yönünden görüşü alınıp ve diğer deliller de gözönüne alınmak suretiyle kişisel ilişki konusunda bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

(4787 S. K. m. 5)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, davacı baba tarafından, anne ile 22/08/2008 doğumlu ortak çocuk kişisel ilişki süresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin olup, mahkemece davanın ispatlanamadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemece yargılama sırasında sosyal inceleme raporu aldırılmış ise de, tek uzman tarafından hazırlanan rapor kişisel ilişkiye yönelik hüküm tesisi yönünden yeterli değildir. Gerçekleşen bu durum karşısında, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 5. maddesi gereğince Aile Mahkemesi bünyesinde bulunan psikolog, pedogog ve sosyal çalışmacıdan oluşan uzmanlardan, her iki ebeveyn ve çocukla görüşmek suretiyle inceleme ve rapor istenip; tarafların barınma, gelir, sosyal ve psikolojik durumlarına göre çocukların sağlıklı gelişimi için davalının kişisel ilişkiye engel bir durumun bulunup bulunmadığının araştırılması, mahkemece idrak çağındaki çocuğun bizzat dinlenerek, kişisel ilişki yönünden görüşü alınıp ve diğer deliller de gözönüne alınmak suretiyle kişisel ilişki konusunda bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi. 27.03.2017