Sanık Hakkında Mağdura Karşı Asta Müessir Fiil Suçunu İşlediğinin Kabulüyle Kurulması Gereken Mahkumiyet Hükmü Olduğunda Kuşku Bulunmaması

150px-Askeri_Yargıtay_logo

Esas No: 2012/57 Karar No: 2012/56 Karar Tarihi: 26.04.2012
ASKERİ YARGITAY Daireler Kurulu

SANIK HAKKINDA MAĞDURA KARŞI ASTA MÜESSİR FİİL SUÇUNU İŞLEDİĞİNİN KABULÜYLE KURULMASI GEREKEN MAHKUMİYET HÜKMÜ OLDUĞUNDA KUŞKU BULUNMAMASI

ÖZET: Dört ayrı eylemi nedeniyle dava açılmış olan ve temyiz isteminde bulunmamış olan sanık hakkında beş ayrı hüküm, beş ayrı eylemi nedeniyle dava açılmış olan ve temyiz isteminde bulunmuş olan sanık hakkında dört ayrı hüküm kurulduğu anlaşılmakta olup; sanıkların davalara konu edilen eylemleri, Askeri Mahkemenin sanıkların bu eylemlerine ilişkin kabulleri ve sanıklar hakkında açılan dava sayısıyla kurulan hüküm sayıları arasındaki farklılıklar dikkate alındığında; kısa kararda beşinci hüküm olarak kurulmuş olan ve temyiz isteminde bulunmamış olan sanık hakkında, mağdur EA’ya karşı asta müessir fiil suçunu işlediğinin kabulüyle kurulan mahkumiyet hükmünün, temyiz isteminde bulunmuş olan sanık hakkında, mağdur E.A.’ya karşı asta müessir fiil suçunu işlediğinin kabulüyle kurulması gereken mahkumiyet hükmü olduğunda kuşku bulunmamaktadır. (353 S. K. m. 243) (1632 S. K. m. 117)

Ancak, sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında mağdur E.A.’ya karşı işlediği iddia ve kabul olunan eylemi nedeniyle mahkumiyet hükmü kurulmamış olması ve sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkında mağdur E.A.’ya yönelik eylemi nedeniyle ikinci kez verilen mahkumiyet hükmüyle ilgili açılmış bir temyiz davası bulunmaması karşısında, bu hükme ilişkin temyiz incelemesi yapılması ve hükmün bozulması hukuka aykırı bulunmaktadır.

Daire ile Başsavcılık arasında ortaya çıkan ve Daireler Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; temyiz isteminde bulunmuş olan sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında, 2008 yılı Mart ayı içerisinde J.Er E.A.’ya arkadaşına hakaret ettiğinden bahisle iki kez tokatla vurmak suretiyle asta müessir fiil suçunu işlediği iddiasıyla açılmış olan davayla ilgili hüküm kurulurken, kısa kararda ve gerekçeli hükmün hüküm fıkrasındaki sanık isminin, Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. yerine, temyiz isteminde bulunmamış olan sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş.’nin isminin yazılmış olmasının, bu hükmün hangi sanık hakkında kurulduğunun kabulüne ilişkin bulunmaktadır.

Daire; anılan hükmün sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında kurulmuş olduğunu ve dolayısıyla anılan sanığın temyiz istemine konu edildiğini kabul etmişken; Başsavcılık, hükmün, yazılı olduğu şekilde, sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkında kurulmuş olduğu, dolayısıyla temyiz davasına konu olmadığı görüşündedir.

İnceleme

Sanıklar hakkındaki iddianame incelendiğinde;

Sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkında, aynen: “Mart 2008 ayı içerisinde E.A. isimli ere bakım sırasında temizliğini beğenmediği bir silahın temizliğini kimin yaptığını sorduğu, E.A.’nın yakınındaki M.T. ve O.I.’yı göstererek alt tertiplerin yaptığını söylediği, şüphelinin iftira atmaya başladın diyerek uzaklaştığı, E.A.’nın yanındakilere ben size iftiramı attım diye sorması üzerine şüphelinin niçin arkamdan konuşuyorsun diyerek E.A.’ya tokat ve yumruk attığı,..” ifade edilmek suretiyle, E.A.’ya yönelik bu eylemi nedeniyle ve diğer üç ayrı kişiye yönelik eylemleriyle birlikte dört kez asta müessir fiil suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açıldığı;

Sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında, aynen: “Mart 2008 ayı içerisinde E.A. isimli ere arkadaşı H.A.’ya hakaret ettiğinden bahisle iki kez tokat attığı, …” ifade edilmek suretiyle, E.A.’ya yönelik bu eylemi nedeniyle ve diğer dört ayrı kişiye yönelik eylemleriyle birlikte beş kez asta müessir fiil suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açıldığı;

Gerekçeli hüküm incelendiğinde;

Sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkındaki eylemlerle ilgili bölümde, aynen: “Mart 2008 tarihinde, mağdur J.Er E.A.’ya tokat ve yumrukla vurduğu, mağdurun dişinin kırıldığı; …” kabul edilmek suretiyle, E.A.’ya yönelik bu eylemi ve diğer üç ayrı kişiye yönelik eylemleri nedeniyle, ASCK’nın 117/1’inci maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması yoluna gidildiği açıklamalarına yer verildiği;

Sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkındaki eylemlerle ilgili bölümde, aynen: “Mart 2008’de J.Er E.A.’ya tokatla vurduğu,;..” kabul edilmek suretiyle, E.A.’ya yönelik bu eylemi ve diğer dört ayrı kişiye yönelik eylemleri nedeniyle, ASCK’nın 117/1’inci maddesi uyarınca ayrı ayrı cezalandırılması yoluna gidildiği açıklamalarına yer verildiği;

Bütün bunlara rağmen, kısa kararda; sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkında, J.Er E.A.’ya yönelik eylemi nedeniyle bir yerine iki ayrı mahkumiyet hükmü kurulurken; sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında, J.Er E.A.’ya yönelik eylemi nedeniyle açılmış olan davayla ilgili olarak hüküm kurulmadığı;

Anlaşılmaktadır.

Değerlendirme Özellikle, sanıkların davalara konu edilen eylemleri, Askeri Mahkemece sanıkların bu eylemlerine ilişkin kabulleri ve sanıklar hakkında açılan dava sayısıyla kurulan hüküm sayıları arasındaki farklılıklar dikkate alındığında; kısa kararda beşinci hüküm (V) olarak kurulmuş olan ve sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkında, mağdur E.A.’ya karşı asta müessir fiil suçunu işlediği kabulüyle kurulan mahkumiyet hükmünün, sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında, mağdur E.A.’ya karşı asta müessir fiil suçunu işlediği kabulüyle kurulması gereken mahkumiyet hükmü olduğunda kuşku bulunmamaktadır.

Ancak; ortada, sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında mağdur E.A.’ya karşı eylemi nedeniyle kurulmuş bir mahkumiyet hükmü bulunmadığı gibi; sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. da, sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkında aynı kişiye yönelik eylemi nedeniyle ikinci kez kurulmuş olan mahkumiyet hükmünün kendisiyle ilgili olduğu inancında değildir ve Daire’ce kabul edildiğinin aksine, mağdur E.A.’ya karşı eylemi nedeniyle bir temyiz isteminde bulunmamıştır.

Dolayısıyla, sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında mağdur E.A.’ya karşı işlediği iddia ve kabul olunan eylemi nedeniyle kurulmuş bir mahkumiyet hükmü bulunmaması ve sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkında mağdur E.A.’ya yönelik eylemi nedeniyle ikinci kez kurulmuş olan mahkumiyet hükmüyle ilgili açılmış bir temyiz davası bulunmaması nedenleriyle, bu hükme ilişkin olarak temyiz incelemesi yapılması ve hükmün bozulması hukuka aykırı bulunmaktadır.

Sanık J.Kd.Üçvş. H.Ş. hakkında mağdur E.A.’ya yönelik eylemi nedeniyle ikinci kez kurulmuş olan ve hukuka aykırı olduğunda kuşku bulunmayan mahkumiyet hükmünün, 353 sayılı Kanun’un 243’üncü maddesi uyarınca, Milli Savunma Bakanı veya Askeri Yargıtay Başsavcısının istemi üzerine kanun yararına bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması; sanık Uzm.J.I.Kad.Çvş. H.Ç. hakkında, mağdur E.A.’ya karşı işlediği iddia olunan eyleminden dolayı da, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman hüküm kurulması mümkün bulunmaktadır.