Tarafların yabancı para cinsinden kambiyo senedi düzenlemelerini ve bu kambiyo senedini takibe koymalarını engelleyen bir mevzuat bulunmadığı hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY ONİKİNCİ HUKUK DAİRESİ

Esas : 2022/7737 Karar : 2023/179 Tarih : 12.01.2023
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA BAŞLATILAN TAKİPTE SENET BEDELİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN TALEP EDİLMESİ – TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (2004 s. İİK m. 72, 169/A, 170)(89/14391 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı m. 4, 8)
ÖZET
27.05.2023 tarihinde www.ntv.com.tr’de “Yargıtay’dan dövizle işlemde emsal karar” başlığıyla yayınlanan Yargıtay 12. Hukuk Dairesi kararı. Daire, “Yabancı para cinsinden kambiyo senedi düzenlemeyi ve bu kambiyo senedini takibe koymayı engelleyen bir mevzuat bulunmamaktadır” diyerek dövizle işlem yapanlara yönelik emsal bir karara imza attı. Uyuşmazlık, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte senet bedelinin döviz cinsinden talep edilip edilemeyeceğine ilişkindir. Davada alacaklıya imzalanıp boş olarak teslim edilen çekin bedel kısmının dolar olarak doldurulduğunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 8. maddesi uyarınca nakit borcunun döviz cinsinden ve dövize endeksli kararlaştırılamayacağını ayrıca yabancı para cinsinden kararlaştırılması halinde taraflar arasında sözleşme bedelinin Türk Parası cinsinden belirlenmesine dair görüşme yapılması gerektiğini bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını, ilgili kanunun somut olayla bağlantısı bulunmadığı değerlendirmesinin hatalı olduğunu itirazının incelenmesi gerektiğini ileri sürülerek kararın bozulması talep edilmiştir.
Taraflar arasındaki borca itirazdan dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince şikayetin reddine karar verilmiştir.

Kararın borçlu vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı borçlu tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hâkimi … tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

I. DAVA

İtiraz eden borçlu vekili dilekçesinde; alacaklıya imza atılarak boş olarak teslim edilen senedin Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e aykırı olarak bedel kısmının dolar olarak doldurulduğunu, taraflar arasında herhangi bir ticari ilişki bulunmadığını, ilgili Kanun uyarınca nakit borcunun döviz cinsinden ve dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağını ayrıca aynı Kanunun Geçici 8. maddesine göre senet bedelinin Türk Parası cinsinden belirlenmesi için görüşme yapılmadığını beyanla … 18. İcra Müdürlüğü 2021/8860 Esas sayılı dosyasında aleyhine başlatılan takibin iptalini talep etmiştir.

II. CEVAP

İtiraz dilekçesi tebliğ edilmemiştir.

III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 4/g maddesi ve aynı kararın geçici 8. maddesi kapsamında çıkartılan tebliğ ve bu tebliğde değişiklik yapılması hakkındaki tebliğ kapsamında tarafların yabancı para cinsinden kambiyo senedi düzenlemelerini ve bu kambiyo senedini takibe koymalarını engelleyen bir mevzuat bulunmadığını, takip talebinde ve ödeme emrinde Türk Lirası olarak harca esas değerin gösterildiğini, borçlu tarafından anlaşmalara aykırı olarak doldurulduğunun ise yazılı belge ile ispatlanması gerektiğini, borçlu tarafından bu yönde herhangi bir belge de sunulmadığını, dayanak belgenin kambiyo vasfını taşıdığını ve alacaklının takip hakkı bulunduğundan şikayetin reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Senedin imza atılıp diğer kısımları boş olacak şekilde alacaklıya teslim edildiğini, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 8. maddesi uyarınca nakit borcunun döviz cinsinden ve dövize endeksli kararlaştırılamayacağını ayrıca yabancı para cinsinden kararlaştırılması halinde taraflar arasında sözleşme bedelinin Türk Parası cinsinden belirlenmesine dair görüşme yapılması gerektiğini bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını, Mahkeme’nin, ilgili kanunun somut olayla bağlantısı olmadığı, şeklindeki gerekçesinin hatalı olduğunu itirazlarının incelenmesi gerektiğini beyanla kararın kaldırılmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararının 4/g maddesi ve aynı kararın geçici 8. maddesi kapsamında çıkartılan tebliğ ve bu tebliğde değişiklik yapılması hakkındaki tebliğ kapsamında ve az yukarıda belirtilen yasa maddeleri çerçevesinde tarafların yabancı para cinsinden kambiyo senedi düzenlemelerini ve bu kambiyo senedini takibe koymalarını engelleyen bir mevzuat bulunmadığı, takip dayanağı bononun yasal unsurları taşıdığı, borçlu hakkında başlatılan kambiyo senetlerine özgü icra takibinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmadığından borçlu vekilinin istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353/1-b. 1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Aliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde borçlu vekili temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Alacaklıya imzalanıp boş olarak teslim edilen çekin bedel kısmının dolar olarak doldurulduğunu, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in 8. maddesi uyarınca nakit borcunun döviz cinsinden ve dövize endeksli kararlaştırılamayacağını ayrıca yabancı para cinsinden kararlaştırılması halinde taraflar arasında sözleşme bedelinin Türk Parası cinsinden belirlenmesine dair görüşme yapılması gerektiğini bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadığını, ilgili kanunun somut olayla bağlantısı bulunmadığı değerlendirmesinin hatalı olduğunu itirazının incelenmesi gerektiğini ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla başlatılan takipte senet bedelinin döviz cinsinden talep edilip edilemeyeceğine ilişkindir.

2. İlgili Hukuk

İcra İflas Kanunu’nun 169/a maddesi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 4. maddesine 2018/85 – 13.09.2018/ m.1 sayılı kararla eklenen g fıkrası ile Geçici 8’inci maddesi.

3. Değerlendirme

1. Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371’inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2. Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup borçlu vekili tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

VI. KARAR

Açıklanan sebeplerle;

Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,

Alınması gereken 179,90 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline,

Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,

12.01.2023 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.