Tebliğ zarfında yeni bir adres tespit edilememesi durumunda ticaret sicil memurluğundan gelen ticari sicil adresine usulüne uygun tebliğ gerektiğine dair karar

Tebligat zarfında yeni bir adres tespit edilememesi durumunda ticaret sicil memurluğundan gelen ticari sicil adresine usulüne uygun tebliğ gerektiğine dair karar

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi
Esas: 2016/17324 Karar: 2019/3427
Karar Tarihi: 11.04.2019

TESPİT DAVASI – TEBLİGATIN İADE GELMESİ TEBLİGAT YAPILAMAMASI İADE ZARFINDA YENİ BİR ADRES TESPİT EDİLEMEMESİ DURUMUNDA TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN GELEN TİCARİ SİCİL ADRESİNE USULÜNE UYGUN TEBLİĞİ – DOSYANIN GERİ ÇEVRİLMESİ

 
ÖZET: Mahkemece Ticaret Sicil Memurluğundan davalı …. Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin kayıtlı adresi sorularak, adı geçen davalı şirkete açıklandığı gibi yöntemince gerekçeli karar tebliğ edilmeli, bu sebeple öncelikle davalı iş ortaklığının ticaret sicil kaydındaki adrese Tebligat Kanunu’na uygun normal tebligat yapılması, tebligatın iade gelmesi, tebligat yapılamaması, iade zarfında yeni bir adres tespit edilememesi durumunda, Ticaret Sicil Memurluğundan gelen ticari sicil adresine usulüne uygun tebliğinin sağlanmasına (Tebligat Kanunu … maddesine göre) takiben, temyiz süresi geçtikten ve … tarihinde yürürlüğe giren .. sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun .. maddesi yollamasıyla gerektiğinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun … maddesindeki prosedür işletildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline geri çevrilmesine karar verilmiştir.

(7201 S. K. m. 12, 13) (Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik m. 20, 21)

Dava: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına Av. … ile …. Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. ile aralarındaki dava hakkında … İş Mahkemesinden verilen 30.06.2016 günlü ve 2015/58 E. – 2016/242 K. sayılı hükmün, davacı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Eldeki dava dosyası incelendiğinde davalı …. Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne gıyabi hükmün usulüne uygun olarak tebliğ edilmediği anlaşılmaktadır. Şirketlerin adresi, Ticaret Sicil Memurluğunda kayıtlı bulunan adresidir. Öncelikle davalının ticaret unvanı ve adresi Ticaret Sicil Memurluğundan belirlenmelidir. Tebligat Kanunu’nun 12. maddesine göre, hükmi şahıslara tebliğin selahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise yalnız birine yapılır. Aynı Kanunun 13. maddesine göre de; tebliğ yapılacak bu kişiler her hangi sebeple mutad iş saatlerinde işyerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamayacakları bir halde oldukları takdirde tebliği orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır. Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 20 ve 21. Maddelerinde de tüzel kişilere yapılacak tebligat usulü belirlenmiştir.

Ayrıca, Tebligat Kanununun 7/a maddesinde, “Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır” denilmiş, elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” çıkarılmıştır (RG 19.1.2103 t. S. 28533).

Mahkemece Ticaret Sicil Memurluğundan davalı …. Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin kayıtlı adresi sorularak, adı geçen davalı şirkete açıklandığı gibi yöntemince gerekçeli karar tebliğ edilmeli, bu sebeple öncelikle davalı iş ortaklığının ticaret sicil kaydındaki adrese Tebligat Kanunu’na uygun normal tebligat yapılması, tebligatın iade gelmesi, tebligat yapılamaması, iade zarfında yeni bir adres tespit edilememesi durumunda, Ticaret Sicil Memurluğundan gelen ticari sicil adresine usulüne uygun tebliğinin sağlanmasına (Tebligat Kanunu 35. maddesine göre) takiben, temyiz süresi geçtikten ve 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla gerektiğinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 432. maddesindeki prosedür işletildikten sonra gönderilmek üzere dosyanın mahalline GERİ ÇEVRİLMESİNE, 11/04/2019 gününde oybirliği ile karar verildi.