"Halkın güvenliği en yüce yasadır. " Cicero.

Hakkaniyet İlkesine Aykırı Nafaka Arttırımı

Ekonomik göstergelerdeki değişim dikkate alındığında, mahkemece artırılan nafaka miktarı az olup, hakkaniyet ilkesine uygun bulunmamıştır.
Daha fazla oku...

İnternet Üzerinden Hakaret ve Tehdit

İnternet üzerinden hakaret ve tehdit suçunun tespiti ve ispatı nasıl yapılır ?
Daha fazla oku...

Ziynet İddia ve İspatı Hakkında

Ziynetlerin geri istenmemek üzere verildiği iddia ve ispat edilmediğine göre, davacı-davalı kadın tarafından talep edilen set takımı haricindeki ziynet eşyalarına ilişkin davasının kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile isteğin reddi doğru bulunmamıştır.
Daha fazla oku...

Tek Delilin Sözlü Olması

Delillerin tamamı sözlü anlatımla oluştuğunda, çelişme halinde hangi tarafın anlatımına hangi gerekçe ile üstünlük tanındığının denetlenebilir şekilde açıklanması gerekir.
Daha fazla oku...

Son Yazılar

Danıştay 13. Daire Esas: 2021/12 Karar: 2021/699 Karar Tarihi: 25.02.2021 KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARININ TÜMÜ YÖNÜNDEN İNCELENECEĞİ – KAMU İHALE KURULU’NCA İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU HUSUSLAR TÜM YÖNLERİ İLE İNCELENMEDİĞİ – İŞLEMİN İPTALİ KARARININ ONANMASI ÖZET: 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal […]

Read more...

VUK 359 hakkında düzenlemeler içeren Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 Sayılı Kanun ile artık Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan hapis cezalarının üst sınırı artırılmış, kaçakçılık cezalarına hükmedilecek cezalar için Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde yer alan “zincirleme suç” hükümlerinin uygulanması öngörülmüş, VUK 359 maddede sayılan suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin […]

Read more...

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda 22/1/2022 tarihinde yürürlüğe giren “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı geçici 5. maddeye göre; 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve […]

Read more...