Büyükşehir Belediyelerine bağlanmış olan köylere ilişkin davalarda Belediye Başkanlığının da davaya katılımı sağlanarak taraf teşkili sağlanması gerektiği hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi

2016/12079 E. , 2019/1171 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı dava dilekçesinde sınırlarını bildirdiği, … köyünde bulunan taşınmazın tapuda kayıtlı olmadığını, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarının yararına oluştuğunu iddia ederek adına tescili için dava açmıştır. Mahkemece,
1-)Davanın kısmen kabulü ile; fen bilirkişileri … ve …’nin 15/09/2015 havale tarihli rapor ve krokisinde (B) ve (C) harfi ile gösterdikleri toplam 8.031,50 m2’lik yerin davacı adına hükmen tapuya kayıt ve tesciline,

2-)Fen bilirkişileri … ve …’nin 15/09/2015 havale tarihli rapor ve krokisinde (A), (D) ve (E) harfi ile gösterdikleri toplam …481,22 m2’lik yerin … vasfıyla davalı … adına hükmen tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalı … tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medeni Kanunun 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tescili istemine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 1999 yılında … kadastrosu ve 2/B uygulaması yapılmıştır. 

06.12.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun …. maddesi ile büyükşehir statüsündeki illere bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. Aynı Kanunun geçici …. maddesinin onüçüncü fıkrasında …. maddeye göre tüzel kişiliği kaldırılan belediye ve köylerin mahkemelerde süren davalarında katıldıkları ilçe belediyesinin taraf olacağı belirtilmektedir.

Somut olaya gelince; davalı taşınmazın bulunduğu … köyünün bağlı bulunduğu ilçe belediyesi olan … Belediyesinin davaya katılımının sağlandığı, ancak bağlı olduğu … Büyükşehir Belediyesinin davadan haberdar edilmediği, dava dilekçesi ve duruşma günlerinin tarafına tebliğ edilmeksizin davalı tarafın savunma hakkının kısıtlanarak bu şekilde karar verildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahkemece, 6360 sayılı Kanunun geçici …. maddesinin onüçüncü fıkrası gereğince ilgili … Büyükşehir Belediye Başkanlığının davaya katılımı sağlanarak taraf teşkili sağlanmalı, ondan sonra, davanın esası hakkında bir karar verilmelidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına 20/02/2019 günü oy birliği ile karar verildi.