İdarenin ihale iptalinde takdir yetkisini subjektif ve keyfi kullanımına lişkin

D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2021/3632 Karar No:2021/3095 İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı şirket tarafından, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 07/04/2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ”Kırsal Alanlarda Yol Yapım […]

Read more...

İhale işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar ve ihale sürecine ilişkin işlemlerin ivedi yargılama usulü kapsamında olduğu hakkında Danıştay Kararı

D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2021/4276 Karar No:2021/3108 İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, … Mahallesi, […]

Read more...

2886 sayılı Kanun’un 75. maddesi kapsamında dışında gerçekleştirilecek olan tahliye işlemlerinin tek başına idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı hakkında Danıştay Kararı

D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/386 Karar No : 2021/4572 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Defterdarlığı VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : …Nakliyatçılar … Kalkınma ve Dayanışma Derneği VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, […]

Read more...

Hastanın ilk başvurusundaki şikayetlerinin, nihai olarak konulan teşhisle uyumlu olup olmadığı, hastalığın erken teşhisi halinde iyileşme imkânının bulunup bulunmadığı hususları da dâhil olmak üzere davacının tüm iddia ve itirazlarını karşılayacak bir bilirkişi raporu alınması gerektiği hakkında Danıştay Kararı

Hastanın ilk başvurusundaki şikayetlerinin, nihai olarak konulan teşhisle uyumlu olup olmadığı, hastalığın erken teşhisi halinde iyileşme imkânının bulunup bulunmadığı hususları da dâhil olmak üzere davacının tüm iddia ve itirazlarını karşılayacak bir bilirkişi raporu alınması gerektiği hakkında Danıştay Kararı

Read more...