Artırma Başlayana Dek Satış Talebinin Geri Alınabileceğine Dair Yargıtay Kararı

12. Hukuk Dairesi 2021/1122 E.,  2021/3013 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki […]

Read more...

Eser Sözleşmesinde Dava Edilen Kısım İçin Dava Tarihinden Önce, Islah İle Arttırılan Kısım İçin de Islah Harcının Yatırıldığı Tarihten Önce Davacının Usulüne Uygun Temerrüt İhtarı Olmaması

YARGITAY 15.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 5633 Karar: 2019 / 3399 Karar Tarihi: 09.09.2019 ÖZET: Eser sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda yüklenici veya iş sahibinin saptanan alacağına faiz yürütülebilmesi için alacağın kararlaştırılan vadede ödenmemiş ya da alacaklının yöntemine uygun ihtarı ile borçlunun temerrüde düşürülmüş olması zorunludur (818 sayılı BK 101 ve 6098 sayılı TBK 112. maddesi). Somut olayda […]

Read more...

Yüklenici tarafından karşılanması gereken iskan masraflarının saptanarak, belirlenecek bu tutarın arsa sahibine ödenmek üzere depo edilmesi halinde tescil talebinin kabul edilmesi gerektiği

15. Hukuk Dairesi 2020/486 E. , 2020/811 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : Tüketici Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı … vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: K A R A R Dava, davalılar arasında imzalanan 20.10.2008 günlü satış vaadi ve […]

Read more...