İİK 133. maddesine göre yapılan ihalelerde fesih isteminin reddi halinde para cezasının öngörülmediğine ilişkin yargıtay kararı

12. Hukuk Dairesi  2021/580 E.  ,  2021/1213 K. 

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçinin, ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, davanın reddi ile %10 para cezasına hükmedildiği, şikayetçi tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf isteminin esastan reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Satış dosyasının incelenmesinde; ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle 17.09.2019 tarihinde yapılan ihalede katılımcı Murat Yıldız’ın en yüksek pey sürerek taşınmazı satın aldığı, ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle 2. en yüksek pey sürene muhtıra tebliğ edildiği, kabul edilmemesi üzerine İİK’nın 133. maddesine göre tamamlayıcı ihale yapıldığı, yapılan ihalenin usulüne uygun olduğu görülmekle birlikte İİK’nun 133. maddesine göre yapılan ihalelerde, fesih isteminin reddi halinde para cezası öngörülmemiş olup, bu hususta para cezasının uygulandığı aynı Kanunun 134. maddesine yapılan bir atıf da bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Bu durumda; başkaca fesih nedeni de olmadığından ilk derece mahkemesinin fesih isteminin reddine dair kararı yerinde olup şikayetçinin para cezasına mahkûmiyeti isabetsiz olduğundan, Bölge Adliye Mahkemesince %10 para cezası çıkarılmak sureti ile davanın reddine karar verilmesi gerekirken, bu hususta karar verilmediği anlaşılmış olmakla, ilk derece mahkemesi kararının belirtilen nedenle bozulması gerekir ise de, anılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından, ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile … Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 23.09.2020 tarih ve 2020/746 E. – 2020/1550 K. sayılı kararının, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/1. maddeleri uyarınca KALDIRILMASINA, … l. İcra Hukuk Mahkemesinin 23.01.2020 tarih ve 2019/924 E- 2020/51 K. sayılı kararının hüküm bölümünün para cezasına ilişkin “2” nolu bendinin tamamen karar metninden çıkartılmasına, kararın düzeltilmiş bu şekliyle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 370/2. maddesi uyarınca ONANMASINA, karar düzeltilerek onandığından harç alınmasına yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin de bölge adliye mahkemesine gönderilmesine, 08/02/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.