KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARININ TÜMÜ YÖNÜNDEN İNCELENECEĞİ – KAMU İHALE KURULU’NCA İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU HUSUSLAR TÜM YÖNLERİ İLE İNCELENMEDİĞİ – İŞLEMİN İPTALİ KARARININ ONANMASI

Danıştay 13. Daire Esas: 2021/12 Karar: 2021/699 Karar Tarihi: 25.02.2021

KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARININ TÜMÜ YÖNÜNDEN İNCELENECEĞİ – KAMU İHALE KURULU’NCA İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU HUSUSLAR TÜM YÖNLERİ İLE İNCELENMEDİĞİ – İŞLEMİN İPTALİ KARARININ ONANMASI

ÖZET: 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden, söz konusu iddia hakkında ilave bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı”; davacı şirketin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; ikinci iddia kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, ihale kapsamında yer verilen işler arasında 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden, ihalenin konsorsiyumlar tarafından teklif verilmesine ve kısmi teklife kapalı olmasının rekabeti daraltıcı nitelikte ve ihale kanununun temel ilkelerine aykırı olduğu”na ilişkin söz konusu iddialar hakkında ilave bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı” belirtilmek suretiyle gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan davacının iddialarının ve itirazen şikayet başvurusunun buna yönelik kısımlarının reddedildiği; Bu durumda, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca itirazen şikayet başvurusunun başvuru sahibinin iddialarının tümü yönünden inceleneceği kural altına alındığından, Kamu İhale Kurulu’nca itirazen şikayete konu hususlar tüm yönleri ile incelenmeden “ilave bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığına” yönelik olarak alınan kararın davaya konu kısımlarında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

(4734 S. K. m. 5, 51) (2577 S. K. m. 49)

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem: İETT Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığı’nca 16/04/2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen … ihale kayıt numaralı ”9.000.000 km Şehiriçi Toplu Taşıma” ihalesinde ihale dokümanı satan alan davacı şirket tarafından, söz konusu ihaleye yönelik olarak yapılan itirazen şikayet başvurusu neticesinde mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğundan bahisle ihalenin iptaline ilişkin olarak alınan 13/05/2020 tarih ve 2020/UH.II-891 sayılı Kamu İhale Kurulu (Kurul) kararının ikinci iddianın bir bölümü ve üçüncü iddia bakımından “ilave bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı”na karar verilmesine ilişkin kısmının iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesi’nce, Dairemizin 09/09/2020 tarih ve E:2020/1950, K:2020/2028 sayılı bozma kararı üzerine verilen kararda; Davacı şirketin ikinci iddiasına ilişkin olarak; ihale konusu işin esasen akaryakıt, personel (şoför dahil), bakım onarım giderleri yükleniciye ait olmak üzere idareye ait 107 adet .. marka otobüs ile şehir içi toplu taşıma hizmetinin gerçekleştirilmesi olduğu, özellikle ihale konusu işin gerçekleştirilmesinde kullanılacak araçların idareye ait olduğu göz önüne alındığında, ihale kapsamında yer verilen her bir işin tek başına ihale konusu edilebilecek nitelikte olduğu ve söz konusu işlerin her birinin ayrı ihale edilebileceği (örn. akaryakıt alımının mal alımı ihalesi ile), bu çerçevede ihale kapsamında yer verilen işler arasında 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığı, ancak “ihale konusu işin mal alımı dışında kalan kısmının personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliğinde olduğu” iddiasına yönelik olarak ihale kapsamında yer verilen işler arasında 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden, söz konusu iddia hakkında ilave bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı”; davacı şirketin üçüncü iddiasına ilişkin olarak; ikinci iddia kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, ihale kapsamında yer verilen işler arasında 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden, ihalenin konsorsiyumlar tarafından teklif verilmesine ve kısmi teklife kapalı olmasının rekabeti daraltıcı nitelikte ve ihale kanununun temel ilkelerine aykırı olduğu”na ilişkin söz konusu iddialar hakkında ilave bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı” belirtilmek suretiyle gerekli inceleme ve araştırma yapılmadan davacının iddialarının ve itirazen şikayet başvurusunun buna yönelik kısımlarının reddedildiği;

Bu durumda, 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca itirazen şikayet başvurusunun başvuru sahibinin iddialarının tümü yönünden inceleneceği kural altına alındığından, Kamu İhale Kurulu’nca itirazen şikayete konu hususlar tüm yönleri ile incelenmeden “ilave bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığına” yönelik olarak alınan kararın davaya konu kısımlarında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Belirtilen gerekçelerle hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, mevzuatta Kurum’un itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceğinin kurala bağlandığı, itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülen tüm iddiaların her yönüyle incelenerek karara bağlandığı ve ihalenin iptali yönünde karar verildiği, dava konusu Kurul kararı bakımından davacının somut, güncel ve meşru bir menfaatinin bulunmadığı, başvuru sahibinin “ihale konusu işin mal alımı dışında kalan kısmının personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı niteliğinde olduğu” iddiasına yönelik olarak ise, ihale kapsamında yer verilen işler arasında 4734 sayılı Kanun’un 51. maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal bağlantı”nın bulunmadığı ve bir arada ihale edilmesinin mevzuata uygun olmadığı tespit edildiğinden söz konusu iddia hakkında ilave bir değerlendirme yapılmasına gerek bulunmadığı sonucuna varıldığı, açıklanan nedenlerle temyiz talebinin kabulü gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …’IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle;

  1. Davalının temyiz isteminin reddine,
  2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından anılan Mahkeme kararının ONANMASINA,
  3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
  4. Posta giderleri avansından artan tutarın taraflara iadesine,
  5. Kullanılmayan …-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi halinde davalı idareye iadesine,
  6. Dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine,
  7. 2577 sayılı Kanun’un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 25.02.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.