Kuru tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın değeri belirlenirken yüzde beş oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekir.

Kuru Tarım Arazisi Faiz OranıKuru tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın değeri belirlenirken yüzde beş oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekir.

Yargıtay 5.Hukuk Dairesi 2017/4286 E. 2017/10406 K. Karar Tarihi: 10.04.2017

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ DAVASI – KURU TARIM ARAZİSİ NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN DEĞERİ BELİRLENİRKEN YÜZDE BEŞ ORANINDA KAPİTALİZASYON FAİZİ UYGULANMASI GEREKTİĞİ – ORANIN YÜZDE ALTI OLARAK KABULÜ İLE AZ BEDEL TESPİTİ – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Kuru tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın değeri belirlenirken Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre yüzde beş oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekirken, bu oranın yüzde altı olarak kabulü ile az bedel tespiti, doğru görülmemiştir.  (2942 S. K. m. 10)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davalı … vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı … vekilince temyiz edilmiştir.

Arazi niteliğindeki …köyü 829, 830, 831 ve 832 parsel sayılı taşınmazlara gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1)Taşınmazın değeri hesaplanırken; idarece yapılan kıymet takdirinde münavebe ürünü olarak, buğday ve nohut ürünlerinin alındığı; hükme esas alınan bilirkişi raporunda ise münavebe ürünlerinin buğday ve fiğ olarak tercih edildiği anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmazın bulunduğu ilçede yetiştirilen ürünlerin verim, satışı fiyatı ve maliyetini gösteren ilçe tarım müdürlüğüne ait çizelgede de nohut ürünü mevcut olduğu halde, bu ürün münavebeye alınmadan tanzim edilen rapora göre hüküm kurulması,

2)Kuru tarım arazisi niteliğindeki taşınmazın değeri belirlenirken Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre % 5 oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekirken, bu oranın % 6 olarak kabulü ile az bedel tespiti,

3) Davalılar arasında adı geçen …’ün dava konusu taşınmazda malik olmadığı gibi, tapu maliklerinin de mirasçısı olmadığı anlaşıldığından, bu davalı yönünden pasif husumet yokluğu sebebi ile davanın reddine karar verilmemesi,

4)Davanın niteliği gereği her iki taraf lehine maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Davalı … vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 10.04.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)