Lehe hükümlerin uygulanması talebi hakkında

yargitay-logo-EBA1F5590D-seeklogo.com.gifYargıtay 8. Ceza Dairesi

2016/480 E. 2016/5041 K. Karar Tarihi: 14.04.2016

Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme Suçu – Sanık Müdafiinin Lehe Hükümlerin Uygulanması Talebinin Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Adli Para Cezasına Veya Seçenek Yaptırımlara Çevrilmesi Talebini De Kapsadığı Halde Karar Verilmediği – Hükmün Bozulması

ÖZET: Sanık müdafiinin lehe hükümlerin uygulanması talebinin hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK maddesinde düzenlenen adli para cezasına veya seçenek yaptırımlara çevrilmesi talebini de kapsadığı halde, bu konuda bir karar verilmemesi hükmün bozulmasını gerektirmiştir. (5237 S. K. m. 50, 53, 62, 142, 245) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Gereği görüşülüp düşünüldü:
1- Sanık hakkında hırsızlık ve başkasına ait banka veya kredi kartlarının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçlarından kurulan hükümlere yönelik yönelik temyiz incelemesinde; 6545 sayılı Yasa ile TCK’nın 142/1-b maddesi yürürlükten kaldırılmış ise de, anılan suçun 142/2-h maddesinde düzenlenmiş olması ve bu düzenlemenin açıkça sanık aleyhine bulunması ve sanık hakkında TCK’nın 245/1. maddesi uyarınca hapis cezası yanında adli para cezasına da hükmolunması gerektiğinin gözetilmemesi, TCK’nın 62. maddesi uyarınca 1/6 oranında yapılan indirim ile sonuç cezanın 2 yıl 6 ay hapis yerine, hesap hatası sonucu 2 yıl 4 ay hapis olarak eksik ceza tayini aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamış; 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür.

Yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre sanık müdafiinin, temyiz itirazları yerinde görülmediğinden reddiyle hükümlerin oybirliğiyle ONANMASINA,
2- Sanık hakkında konut dokunulmazlığını ihlal etme suçu yönünden kurulan hükme yönelik yapılan incelemeye gelince;
a- Sanık müdafiinin lehe hükümlerin uygulanması talebinin hürriyeti bağlayıcı cezanın 5237 sayılı TCK’nın 50. maddesinde düzenlenen adli para cezasına veya seçenek yaptırımlara çevrilmesi talebini de kapsadığı halde, bu konuda bir karar verilmemesi,
b- 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarının, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ: Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/l. maddesi gereğince uygulanması gereken CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 14.04.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.