Sanığın akli durumu ve cezai ehliyeti konusunda raporlar arasında çelişki bulunması halinde Adli Tıp Kurumu ilgili Üst Kurulundan rapor aldırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi hakkında Yargıtay Kararı

1. Ceza Dairesi 2021/8900 E.  ,  2021/14949 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten Öldürme
HÜKÜM : 1-… 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/09/2020 gün 2019/782 E. 2020/332 K. sayılı ilamı ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 81, 62, 53,63 maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararı.
2-Bu kararın istinafı üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/02/2021 gün ve 2020/1543 E. 2021/195 K. sayılı ilamı ile istinaf başvurularının esastan reddine ilişkin kararı.

TÜRK MİLLETİ ADINA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/02/2021 gün ve 2020/1543 Esas, 2021/195 Karar sayılı kararının sanık müdafii tarafından 5271 sayılı CMK’nin 291. maddesinde belirtilen süre içinde temyiz edildiği anlaşılmıştır.


Dosya incelendi;
Gereği görüşülüp düşünüldü:
Sanık … hakkında hükmedilen hapis cezalarının beş yılın üzerinde olması nedeniyle bölge adliye mahkemesi kararının temyize tabi olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 15/02/2021 gün ve 2020/1543 Esas, 2021/195 Karar sayılı istinaf başvurularının esastan reddine dair kararında bozma nedeni dışında bir isabetsizlik bulunmadığından sanık müdafiinin lehe hükümlerin tatbikine, beraat kararı verilmesi gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz istemlerinin reddine;
Ancak;
Tüm dosya kapsamına göre; Ömerli Baraj Gölü kenarındaki açık alanda çadır kurarak bulunduğu yerin çevresini çitle çevirip maktulün olay tarihinde kendisine ait kamp alanına girdiğini, uyarmasına rağmen kendisini tersleyerek hakarette bulunması neticesinde eylemin gerçekleştiğini savunan sanık …’ın ve müdafiinin, yürütülen yargılamada … 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 09/09/2020 tarihli duruşmada esas hakkındaki mütalayaa ilişkin beyanlarında; sanığın, 2013 yılında geçirdiği kaza neticesinde kafa tasında kırık oluşarak anılan tarihten sonra yaşadığı rahatsızlığın etkisi altında olup sanığın cezai ehliyetinin yerinde olmadığını iddia etmesine göre; sanığın suçu işlediği sırada ve halen akli durumu ve cezai ehliyeti konusunda, Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek, Gözlem İhtisas Dairesinde müşahadeye tabi tutulup, karar vermeye yetkili 4. İhtisas Kurulundan 5237 sayılı TCK’nin 32. maddesi yönünden rapor aldırılması, raporlar arasında çelişki bulunması halinde ise Adli Tıp Kurumu ilgili Üst Kurulundan rapor aldırılarak, sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik inceleme sonucu hüküm kuruması,
Usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirdiğinden sanık müdafiinin temyiz talepleri bu itibarla kısmen yerinde görülmekle; hükmün tebliğnameye aykırı düşünce ile BOZULMASINA,
Dosyanın, 28.02.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7165 sayılı Kanun’un 8. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK’nin 304/2-a maddesi gereğince “… 14. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilamının bir örneğinin ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne gönderilmek üzere” Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 13/12/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.