"Halkın güvenliği en yüce yasadır. " Cicero

Son Yazılar

Sigortalıların yalnızca SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığına tabi hizmetleri olabildiği gibi bunlardan birkaçına tabi olarak çalışması da mümkündür. Bu durumdaki kişiye SSK’lı olarak mı, Bağkur’lu olarak mı, yoksa Emekli Sandığı kapsamında mı aylık bağlanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 2829 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde, “Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla […]

Read more...

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89’uncu maddesinde, “Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili […]

Read more...

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2021/5071 Karar: 2021/6577 Karar Tarihi: 16.06.2021 ÖZET: 39 parsel numaralı taşınmaz muhammen bedelin üzerinde ihale edilmiş olsa da ipotek bedelleri dikkate alındığında ihale bedelinin ipotek bedellerini karşılamadığı anlaşılmakla, Bölge Adliye Mahkemesince bahsi geçen taşınmazlar yönünden satış tarihinden evvel ipotek alacaklarının sona erip ermediğinin ipotek alacaklılarından sorularak tespit edilmesi, ipotek alacağı […]

Read more...