VEKALET

Notere aşağıdaki yetkilerin de vekâletnamede olmasını istediğinizi söyleyiniz:

Davadan ve temyizden feragat, kabul, vazgeçme, sulh, ibra, ahzukabz, tebliğ alma, mal beyanında bulunma, temlik etme, adli sicil kaydı isteme, yaş ve ad – soyad değiştirme davası açma, adli sicil kaydı isteme, icra  ihalelerine girmeye, pay  sürmeye, tevkil ve teşrike yetkili olmak üzere.

Şirket adına çıkartılacak vekâletnamelerde imza sirkülerini  ve yetki belgesini yanınızda mutlaka bulundurunuz. Vekaletnamede şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten ibaresi kullanmanız halinde bir vekâletnameyle hem şirketiniz için hem de şahsınız için vekâlet vermiş olursunuz, gerektiğinde tekrar vekâletname çıkartmak ihtiyacı oluşmaz.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Konsolosluğun bulunmaması veya o ülke vatandaşı olunması halinde ise vekaletnameyi düzenleyen  ülke noterleri marifetiyle düzenlenecek vekaletnamenin düzenleyen ülke yetkili makamlarınca ve T.C. Konsolosluklarınca onaylanması gerekmektedir.

Boşanma ve Boşanmanın Tanıma Tenfizi Davası için Vekalet Verilecekse:

Boşanma vekâleti ya da tanıma tenfiz davası olduğu notere mutlaka söylenmelidir.

Notere en az 2 fotoğrafla ve kimlik belgesi ile gidilmelidir. Yabancı ülkede vekaletname çıkartacaksanız ve o ülkede fotoğraf uygulaması yoksa şart olmamasına rağmen yetkiliye fotoğraflı vekalet olması konusunda ısrar etmelisiniz.

Tanıma – tenfiz davası için boşanma kararınızdaki, Türk nüfus kaydındaki ve vekaletnamedeki isimlerin aynı olmasına dikkat edin.

Vekâletname ile ilgili bilgiler ve gerekli evraklar web sitemizde kısaca bilgilendirme amacıyla yazılmış olup, farklı vekâletnameler içeriği itibariyle daha geniş ya da daha dar yetki içerebilmektedirler.

Vekâletname çıkarmak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne vekil aracılığı ile başvuruda bulunmak isteyen kişilerin aşağıdaki “Yetki Belgesi”ni doldurarak imzalaması gerekmektedir. Belgenin noter tarafından imzalanması gerekmemektedir. Ancak genelde ileride doğabilecek karışıklıkların önlenmesi amacıyla nüfus cüzdanının ön yüzünün fotokopisinin yetki belgesine eklenmesini talep edilmektedir.

AİHM’ye başvurular için kullanılacak yetki belgesini indirmek için tıklayınız.