İpotek Bedelleri Karşılanmadan Yapılan Satış İşlemine Yönelik Yargıtay Kararı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2021/5071 Karar: 2021/6577 Karar Tarihi: 16.06.2021 ÖZET: 39 parsel numaralı taşınmaz muhammen bedelin üzerinde ihale edilmiş olsa da ipotek bedelleri dikkate alındığında ihale bedelinin ipotek bedellerini karşılamadığı anlaşılmakla, Bölge Adliye Mahkemesince bahsi geçen taşınmazlar yönünden satış tarihinden evvel ipotek alacaklarının sona erip ermediğinin ipotek alacaklılarından sorularak tespit edilmesi, ipotek alacağı […]

Read more...

İİK 133. maddesine göre yapılan ihalelerde fesih isteminin reddi halinde para cezasının öngörülmediğine ilişkin yargıtay kararı

12. Hukuk Dairesi  2021/580 E.  ,  2021/1213 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm […]

Read more...

Artırma Başlayana Dek Satış Talebinin Geri Alınabileceğine Dair Yargıtay Kararı

12. Hukuk Dairesi 2021/1122 E.,  2021/3013 K.  “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki […]

Read more...