SSK, Bağkur, Emekli Sandığı Kapsamındaki Hizmetlerin Birleştirilmesi

Sigortalıların yalnızca SSK, Bağkur ya da Emekli Sandığına tabi hizmetleri olabildiği gibi bunlardan birkaçına tabi olarak çalışması da mümkündür. Bu durumdaki kişiye SSK’lı olarak mı, Bağkur’lu olarak mı, yoksa Emekli Sandığı kapsamında mı aylık bağlanacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 2829 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde, “Kurumlara tabi çeşitli işlerde çalışmış olanların hizmet süreleri, aynı tarihlere rastlamamak kaydıyla […]

Read more...

Kamu Görevinden İhraç Edilenlerin Emekli İkramiyesi Hakkında

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89’uncu maddesinde, “Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili […]

Read more...

İpotek Bedelleri Karşılanmadan Yapılan Satış İşlemine Yönelik Yargıtay Kararı

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas: 2021/5071 Karar: 2021/6577 Karar Tarihi: 16.06.2021 ÖZET: 39 parsel numaralı taşınmaz muhammen bedelin üzerinde ihale edilmiş olsa da ipotek bedelleri dikkate alındığında ihale bedelinin ipotek bedellerini karşılamadığı anlaşılmakla, Bölge Adliye Mahkemesince bahsi geçen taşınmazlar yönünden satış tarihinden evvel ipotek alacaklarının sona erip ermediğinin ipotek alacaklılarından sorularak tespit edilmesi, ipotek alacağı […]

Read more...

Boşanma Sebebiyle Kız Çocuklarına Bağlanan Aylığın Kesilmesi

Emekli aylığı almakta iken vefat eden sigortalıların hak sahipleri arasında bekâr, boşanmış veya dul kalmış kız çocukları da bulunmaktadır. Bu sebeple sigortalının ölümü üzerine söz konusu kişilere belli oranda aylık bağlanması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, vefat eden babasından/annesinden dolayı yetim aylığı bağlanan kız çocuğunun, boşandığı eşiyle beraber yaşadıklarının tespit edildiğinden bahisle aylığının kesilmesi […]

Read more...

SSK ve Bağkur Kapsamında Sigortalılara Aylık Bağlanması İçin Gerekli Şartlar

2008 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte önceden çeşitli kanunlarda yer alan düzenlemeler bir araya getirilerek sosyal sigortalar konusunda bütünlük sağlanmıştır. Bununla birlikte aylık bağlama şartları bakımından sigortalılık durumlarına göre farklı hükümlere tabi olunduğu görülmektedir. Sigortalılık başlangıç tarihine bağlı olarak tabi olunan sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı […]

Read more...

Sigortalılık Hallerinin Birleşmesi

Sigortalı bir kişinin aynı dönemde birden fazla statüde sigortalılığı söz konusu olabilmektedir. Kişi hem bir şirket ortağı olarak 4/b statüsünde sigortalı sayılırken aynı zamanda başka bir yerde çalışıyor olmasından dolayı 4/a statüsünde de sigortalı sayılabilmektedir. Bu ve buna benzer durumlar sigortalılık hallerinin birleşmesi olarak ifade edilmektedir. Söz konusu durumlarda sigortalı adına iki ayrı prim borcu […]

Read more...

Malullük Aylığı

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar (SSK ve Bağkurlular) için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar (Emekli Sandığına tabi olanlar) için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma […]

Read more...

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Sosyal Güvenlik Hakkı

3201 sayılı Kanun uyarınca Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreler, bu Kanun hükümlerine göre kişilerin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilebilmektedir. Bu kapsamda sigortalılara veya hak sahiplerine aylık bağlanması mümkündür. Yurt […]

Read more...

Akaryakıtın Ulusal Marker Seviyesinin Geçerli Olup Olmadığına ve İlgili Teknik Düzenlemelere Aykırı Akaryakıt İkmal Etmek Fiilinden Kaynaklı İdari Para Cezasına Dair Danıştay Kararı

Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2021/966 E.,  2021/2693 K. “İçtihat Metni” D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2021/966 Karar No:2021/2693 İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Bayilik lisansı sahibi […]

Read more...

Bütün mahkeme kararlarının, karşı oy da dahil olmak üzere gerekçeli olarak yazılması zorunludur.

12. Ceza Dairesi         2020/7423 E.  ,  2021/5482 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık Hüküm : Hükmün açıklanması ile; 2863 sayılı Kanunun 74/1, 74/1-2.cümle, TCK’nın 39/2-c maddesi delaletiyle 39/1, 62/1. maddeleri gereğince mahkumiyet 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek […]

Read more...