KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARININ TÜMÜ YÖNÜNDEN İNCELENECEĞİ – KAMU İHALE KURULU’NCA İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU HUSUSLAR TÜM YÖNLERİ İLE İNCELENMEDİĞİ – İŞLEMİN İPTALİ KARARININ ONANMASI

Danıştay 13. Daire Esas: 2021/12 Karar: 2021/699 Karar Tarihi: 25.02.2021 KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARININ TÜMÜ YÖNÜNDEN İNCELENECEĞİ – KAMU İHALE KURULU’NCA İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU HUSUSLAR TÜM YÖNLERİ İLE İNCELENMEDİĞİ – İŞLEMİN İPTALİ KARARININ ONANMASI ÖZET: 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal […]

Read more...

VUK 359. Maddesindeki Önemli Değişiklikler

VUK 359 hakkında düzenlemeler içeren Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7394 Sayılı Kanun ile artık Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesinde yer alan hapis cezalarının üst sınırı artırılmış, kaçakçılık cezalarına hükmedilecek cezalar için Türk Ceza Kanunu’nun 43. maddesinde yer alan “zincirleme suç” hükümlerinin uygulanması öngörülmüş, VUK 359 maddede sayılan suçlar bakımından soruşturma ve kovuşturma aşamasında etkin […]

Read more...

Kamu İhalelerinde Ek Fiyat Farkı İsteme Şartları, Usulü ve Süre

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda 22/1/2022 tarihinde yürürlüğe giren “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı geçici 5. maddeye göre; 1/12/2021 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce fesih veya tasfiye edilmeksizin kabulü/geçici kabulü yapılan mal ve […]

Read more...

Öğretmenlik Meslek Kanunu

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU Kanun No. 7354 Kabul Tarihi: 3/2/2022 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Kanun, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürüten öğretmenleri kapsar. İKİNCİ BÖLÜM Öğretmenlik Mesleği Öğretmenlik MADDE […]

Read more...

İdarenin ihale iptalinde takdir yetkisini subjektif ve keyfi kullanımına lişkin

D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2021/3632 Karar No:2021/3095 İSTEMİN_KONUSU : … İdare Mahkemesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı şirket tarafından, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nca 07/04/2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen ”Kırsal Alanlarda Yol Yapım […]

Read more...

İhale işlemlerinden doğan uyuşmazlıklar ve ihale sürecine ilişkin işlemlerin ivedi yargılama usulü kapsamında olduğu hakkında Danıştay Kararı

D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2021/4276 Karar No:2021/3108 İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Mülkiyeti Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’ne ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, … Mahallesi, […]

Read more...

2886 sayılı Kanun’un 75. maddesi kapsamında dışında gerçekleştirilecek olan tahliye işlemlerinin tek başına idari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülmesi zorunlu bir işlem olmadığı hakkında Danıştay Kararı

D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE Esas No : 2021/386 Karar No : 2021/4572 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Defterdarlığı VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : …Nakliyatçılar … Kalkınma ve Dayanışma Derneği VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … İdare Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, […]

Read more...

Aracı Hizmet Sağlayıcı Olan Davacının Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklı Sorumluluğunun Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Kabulüne Dair Hüküm Kurulması Gereği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: 2021/ 4000 Karar: 2021 / 11403 Karar Tarihi: 15.11.2021 ÖZET: Mahkemece; 6563 sayılı Kanun’un 9. maddesi ve yine Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre aracı hizmet sağlayıcı olan davacının malın ayıplı olmasından kaynaklı sorumluluğunun bulunmadığı gözetilerek davanın kabulüne dair hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı […]

Read more...

Örgütün niteliği hiçbir duraksamaya yer vermeyecek biçimde belirlenmesinden sonra, sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken, eksik araştırmayla hüküm kurulması hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 16.Ceza Dairesi Esas: 2020/5422 Karar: 2021/4029 Karar Tarihi: 08.06.2021 SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU – ÖRGÜTÜN NİTELİĞİ HİÇBİR DURAKSAMAYA YER VERMEYECEK BİÇİMDE BELİRLENMESİNDEN SONRA SANIKLARIN HUKUKİ DURUMUNUN TAKDİRİ – EKSİK ARAŞTIRMA – HÜKMÜN BOZULDUĞU ÖZET: Sanıkların mensubu bulunduğu iddia edilen Heyet-i Tahrir-i Şam (HTŞ) adlı oluşumun 3713 sayılı Kanunun 1 ve TCK’nın 314. […]

Read more...

Ceza Hukukunda Temyiz Süreci

Ceza hukukunda temyiz edilebilen suçlardan (kasten adam öldürme, uyuşturucu suçları, terör örgütüne üyelik vb.) verilen ceza hükümlerinin Yargıtay aşamasındaki süreci hakkında kısa bir bilgilendirme; 1- İstinaf mahkemesi karar verdikten sonra süresinde gerekçeli temyiz dilekçesi ile Yargıtay’a ilgili mercilerden başvuru yapıyoruz. 2- Temyiz başvurusu üzerine dosya ilk önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gelir ve arşive alınır 3- […]

Read more...