KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARININ TÜMÜ YÖNÜNDEN İNCELENECEĞİ – KAMU İHALE KURULU’NCA İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU HUSUSLAR TÜM YÖNLERİ İLE İNCELENMEDİĞİ – İŞLEMİN İPTALİ KARARININ ONANMASI

Danıştay 13. Daire Esas: 2021/12 Karar: 2021/699 Karar Tarihi: 25.02.2021 KAMU İHALE KURULU KARARININ İPTALİ İSTEMİ – İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN BAŞVURU SAHİBİNİN İDDİALARININ TÜMÜ YÖNÜNDEN İNCELENECEĞİ – KAMU İHALE KURULU’NCA İTİRAZEN ŞİKAYETE KONU HUSUSLAR TÜM YÖNLERİ İLE İNCELENMEDİĞİ – İŞLEMİN İPTALİ KARARININ ONANMASI ÖZET: 4734 sayılı Kanun’un ilgili maddesi uyarınca olması gereken “kabul edilebilir doğal […]

Read more...

Aracı Hizmet Sağlayıcı Olan Davacının Malın Ayıplı Olmasından Kaynaklı Sorumluluğunun Bulunmadığı Gözetilerek Davanın Kabulüne Dair Hüküm Kurulması Gereği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Esas: 2021/ 4000 Karar: 2021 / 11403 Karar Tarihi: 15.11.2021 ÖZET: Mahkemece; 6563 sayılı Kanun’un 9. maddesi ve yine Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesine göre aracı hizmet sağlayıcı olan davacının malın ayıplı olmasından kaynaklı sorumluluğunun bulunmadığı gözetilerek davanın kabulüne dair hüküm kurulması gerekirken, yanılgılı […]

Read more...

Muhatabın bilinen en son adresine çıkartılan tebligatın iade edilmesi ve adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresinin bu adresten farklı olması hâlinde, adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine “mernis adresi’’ şerhi verilerek tebligat kanunu’nun 21/2. Maddesi uyarınca doğrudan tebligat çıkartılmasının yeterli olduğu hakkında Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULU Esas Numarası: 2019/2 Karar Numarası: 2020/3 Karar Tarihi: 20.11.2020 Resmi Gazete Sayısı: 20.04.2021 Resmi Gazete Tarihi: 31460 MUHATABIN BİLİNEN EN SON ADRESİNE ÇIKARTILAN TEBLİGATIN İADE EDİLMESİ VE ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ YERLEŞİM YERİ ADRESİNİN BU ADRESTEN FARKLI OLMASI HÂLİNDE, ADRES KAYIT SİSTEMİNDEKİ YERLEŞİM YERİ ADRESİNE “MERNİS ADRESİ’’ ŞERHİ VERİLEREK TEBLİGAT […]

Read more...

Hastanın ilk başvurusundaki şikayetlerinin, nihai olarak konulan teşhisle uyumlu olup olmadığı, hastalığın erken teşhisi halinde iyileşme imkânının bulunup bulunmadığı hususları da dâhil olmak üzere davacının tüm iddia ve itirazlarını karşılayacak bir bilirkişi raporu alınması gerektiği hakkında Danıştay Kararı

Hastanın ilk başvurusundaki şikayetlerinin, nihai olarak konulan teşhisle uyumlu olup olmadığı, hastalığın erken teşhisi halinde iyileşme imkânının bulunup bulunmadığı hususları da dâhil olmak üzere davacının tüm iddia ve itirazlarını karşılayacak bir bilirkişi raporu alınması gerektiği hakkında Danıştay Kararı

Read more...

Yağma suçunun oluşumu için mağdurun direnç göstermesi, bu direncin kırılması için cebir uygulanması ya da en baştan mağdurun direnebileceği öngörülerek direnmesini engellemek amacıyla zor kullanılması şarttır.

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2021/8083 E.  ,   2021/19194 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : Nitelikli yağma Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Yağma suçu, hırsızlığın zor kullanılmak suretiyle gerçekleştirilme halidir. Yağma, başkasının zilyetliğindeki taşınabilir bir malın zilyedin rızası olmaksızın faydalanmak amacıyla cebir veya tehdit kullanmak suretiyle alınmasıdır. […]

Read more...

Sanığın akli durumu ve cezai ehliyeti konusunda raporlar arasında çelişki bulunması halinde Adli Tıp Kurumu ilgili Üst Kurulundan rapor aldırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi hakkında Yargıtay Kararı

1. Ceza Dairesi 2021/8900 E.  ,  2021/14949 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ceza Dairesi SUÇ : Kasten Öldürme HÜKÜM : 1-… 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 09/09/2020 gün 2019/782 E. 2020/332 K. sayılı ilamı ile sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nin 81, 62, 53,63 maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına dair kararı. 2-Bu kararın istinafı üzerine […]

Read more...

Akaryakıtın Ulusal Marker Seviyesinin Geçerli Olup Olmadığına ve İlgili Teknik Düzenlemelere Aykırı Akaryakıt İkmal Etmek Fiilinden Kaynaklı İdari Para Cezasına Dair Danıştay Kararı

Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2021/966 E.,  2021/2693 K. “İçtihat Metni” D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2021/966 Karar No:2021/2693 İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Bayilik lisansı sahibi […]

Read more...

Bütün mahkeme kararlarının, karşı oy da dahil olmak üzere gerekçeli olarak yazılması zorunludur.

12. Ceza Dairesi         2020/7423 E.  ,  2021/5482 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık Hüküm : Hükmün açıklanması ile; 2863 sayılı Kanunun 74/1, 74/1-2.cümle, TCK’nın 39/2-c maddesi delaletiyle 39/1, 62/1. maddeleri gereğince mahkumiyet 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek […]

Read more...

Bozmaya uyulmasına rağmen bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmeden karar verilmesi hatalı olup yeniden bozmayı gerektirir.

9. Hukuk Dairesi 2021/5819 E.,  2021/11402 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, hafta tatili, ikramiye ve eva prim alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi’nin 12.11.2019 […]

Read more...

Fazla çalışma (mesai) ve hafta tatili hesaplamasına yönelik yargıtay kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2019/3777 E. ,  2021/2541 K. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 25. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G […]

Read more...