Akaryakıtın Ulusal Marker Seviyesinin Geçerli Olup Olmadığına ve İlgili Teknik Düzenlemelere Aykırı Akaryakıt İkmal Etmek Fiilinden Kaynaklı İdari Para Cezasına Dair Danıştay Kararı

Danıştay 13. Daire Başkanlığı 2021/966 E.,  2021/2693 K. “İçtihat Metni” D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2021/966 Karar No:2021/2693 İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesi’nin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Bayilik lisansı sahibi […]

Read more...

Bütün mahkeme kararlarının, karşı oy da dahil olmak üzere gerekçeli olarak yazılması zorunludur.

12. Ceza Dairesi         2020/7423 E.  ,  2021/5482 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : 2863 sayılı Kanuna aykırılık Hüküm : Hükmün açıklanması ile; 2863 sayılı Kanunun 74/1, 74/1-2.cümle, TCK’nın 39/2-c maddesi delaletiyle 39/1, 62/1. maddeleri gereğince mahkumiyet 2863 sayılı Kanuna aykırılık suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek […]

Read more...

Bozmaya uyulmasına rağmen bozma gerekleri tam olarak yerine getirilmeden karar verilmesi hatalı olup yeniden bozmayı gerektirir.

9. Hukuk Dairesi 2021/5819 E.,  2021/11402 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin, fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma, hafta tatili, ikramiye ve eva prim alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm, süresi içinde taraf vekillerince temyiz edilmiştir. Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi’nin 12.11.2019 […]

Read more...

Fazla çalışma (mesai) ve hafta tatili hesaplamasına yönelik yargıtay kararı

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2019/3777 E. ,  2021/2541 K. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: … 25. Hukuk Dairesi DAVA TÜRÜ: ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi taraflar vekillerince istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G […]

Read more...

Planların Kademeli Birlikteliği İlkesi ve Korunması Gerekli Orman ve Ekolojik Değerlerin Daraltılması

Planların Kademeli Birlikteliği İlkesi ve Korunması Gerekli Orman ve Ekolojik Değerlerin Daraltılması Nedeniyle Planlama Esaslarına ve Şehircilik İlkelerine Aykırılık DANIŞTAY  6. Daire  Esas: 2013/ 9073 Karar Tarihi: 30.04.2019 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞINCA 7.2.2013 TARİHİNDE ONAYLANAN MUĞLA-BODRUM-YALIÇİFTLİĞİ 1/25.000 ÖLÇEKLİ İLAVE-REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI İLE 26.12.2012 TARİHİNDE ONAYLANAN 1/100.000 ÖLÇEKLİ AYDIN-MUĞLA-DENİZLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU DEĞİŞİKLİĞİNİN İPTALİ […]

Read more...

Taşınmazın Üzerindeki Bitki Örtüsünün Cinsi Yaşı Dağılımı Kapalılık Oranının Açıklandığı Müşterek İmzalı Ve Krokili Ek Rapor Alınması Gereği

YARGITAY 20.Hukuk Dairesi Esas: 2018/ 5624 Karar: 2019 / 6302 Karar Tarihi: 05.11.2019 ÖZET: Çekişmeli taşınmazın bulunduğu alanı kapsayan en eski tarihli hava fotoğrafları bulunduğu yerlerden getirtildikten sonra; dava dosyasının hükme esas alınan raporları düzenleyen fen ve orman bilirkişilerine tevdi ile hava fotoğrafları ölçekleri kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de hava fotoğrafları ölçeğine […]

Read more...

Anayasa Mahkemesinin 18/6/2020 Tarihli ve 2016/14352 Başvuru Numaralı Kararı (ruhsatsız binanın yıkılmasından doğan zararın tazmin edilmemesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası)

T.C ANAYASA 1.Bölüm Esas: 2016/ 14352 Karar: 2020 / Karar Tarihi: 18.06.2020 (AİHS 1 NOLU PROTOKOL) (2709 S. K. m. 13, 35, 56) (3194 S. K. m. 20, 21, 22, 32) (2577 S. K. m. 27) (Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m. 80) (KERİMAN TEKİN VE DİĞERLERİ – TÜRKİYE DAVASI) (TİRYAKİOĞLU – TÜRKİYE DAVASI) (ANY. MAH. 09.01.2019 […]

Read more...

Davalının dava konusu senedin malen düzenlendiğini teminat senedi olmadığını savunduğu, senedin ihdas nedeni bölümünde malen kaydı bulunduğu, davacının iddiasını yazılı delille ispatlaması gerektiğine dair Yargıtay Kararı

YARGITAY 19.Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 5412 Karar: 2017 / 6403 Karar Tarihi: 28.09.2017 ÖZET: Birleşen davada davacı, dava konusu senedin teminat senedi olduğunu ve bedelinin ödendiğini iddia etmiş, davalı ise dava konusu senedin malen düzenlendiğini, teminat senedi olmadığını savunmuştur. Gerçekten senedin ihdas nedeni bölümünde “malen” kaydı bulunmaktadır. Hal böyle olunca somut olayda senedin teminat senedi […]

Read more...

Davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı ve son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı hakkında Yargıtay Kararı

YARGITAY 1. Hukuk Dairesi Esas: 2016/ 8652 Karar: 2019 / 3796 Karar Tarihi: 13.06.2019 ÖZET: Davacının borcunu ödediğini yazılı delil ile ispatlayamadığı, son malikin taşınmazları tapu siciline güven ilkesi uyarınca satın aldığı ve TMK’nın … maddesinde anılan koruyuculuktan yararlanacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Hükmün onanması gerekmiştir. (4721 S. K. m. 1023) (6098 S. K. […]

Read more...

Yüz promilin üstü alkollü olduğunun ve bu alkol miktarıyla güvenli sürüş yeteneğini kaybettiğinin kabulü gerektiği hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 12.Ceza Dairesi Esas: 2019/ 2904 Karar: 2019 / 8951 Karar Tarihi: 17.09.2019 ÖZET: Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu raporlarında istikrarlı bir şekilde vurgulandığı üzere; 100 promilden yüksek olarak saptanan alkol düzeyinin, güvenli sürüş yeteneğini kaybettireceğinin bilimsel olarak kabulü gerektiği ve 11.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunun 19. maddesi ile değişik 2918 sayılı […]

Read more...